Vedtægter af marts 2017

1 Klubbens hjemsted er klubhuset på adressen Kongevejen 425 M, 3490 Kvistgård i Helsingør Kommune
2 Formanden og kasserer har i fællesskab tegningsretten, for klubben.
3 At samle en flok mennesker der har interesse i at køre på motorcykel sammen, samt socialt samvær og tur-oplevelser.

 • Alle medlemmer skal være i besiddelse af et kørekort til motorcykel
 • Alle medlemmer skal være i besiddelse af en motorcykel
 • Medlemskabet gælder hele husstanden
 • Det er muligt at være støttemedlem, således at man kan deltage i klubbens aktiviteter
4 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed
5 Generalforsamlingen afholdes 2. søndag i marts.

Der udsendes indkaldelse til alle medlemmer senest 4 uger før generalforsamlingen.

Dagsorden til generalforsamlingen er som følger:

 • Valg af ordstyrer
 • Valg af referent
 • Beretning v/ formanden, som evt. vedlægges som bilag med indkaldelsen
  til generalforsamlingen
 • Beretning v/ kassereren, som evt. vedlægges som bilag med indkaldelsen til
  generalforsamlingen
 • Indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest 14 dage før
  generalforsamlingen
 • Vedtagelse af kontingent
 • Valg til bestyrelsen
 • Valg af revisor
 • Evt.
6 Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, som består af:

Formand, næstformand, kasserer, 2 menige medlemmer samt 1 suppleant og 1 revisor.

 • Formand og 1 menigt medlem vælges på lige år
 • Næstformand, kasserer og 1 menigt medlem vælges på ulige år
 • Suppleant og revisor vælges hvert år
7 Ændring af vedtægterne, kan ske ved ordinær generalforsamling eller ved indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling.
8 Opløsning af klubben kræves at halvdelen af de stemmeberettigede er mødt op og at mindst to tredjedele af de fremmødte stemmer er for opløsningen.

Er dette ikke muligt, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages ved almindelig stemme flertal, uanset antallet af fremmødte.

9  Alle medlemmer vil blive opført i medlemskartotek med: navn, adresse, tlf., e-mail, mærke, model, størrelse og årgang
10  Generalforsamlingen fastsætter kontingentet samt indmeldelsesgebyr.
11 Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis 1/3 af klubbens medlemmer ønsker det.
12 Bestyrelsens opgave er:

 • At koordinere og varetage klubbens interesser
13 Køresæsonen:

 • Fra sommertids start til sommertids stop
14 Procedure vedr. optagelse af nye medlemmer:

Efter anmodning om medlemskab til bestyrelsen kan denne godkende et 3 mdr. gratis gæstemedlemskab, hvorefter bestyrelsen taget stilling til det endelige medlemskab.

15 Optagelse af medlemmer, der før har været medlem af klubben:

Dette for f.eks. at undgå at medlemmer melder sig ud om efteråret og når køresæsonen så starter op igen om foråret, så melder sig ind igen.

Gamle medlemmer, der ønsker at blive optaget i klubben igen, skal betale deres ”restance”, forstået på den måde at melder man sig f.eks. ud d. 1. november og melder sig ind igen 1.maj skal der betales for nov-dec-jan-feb-marts-april dvs 6mdr* gældende mdr. kontingent for at blive medlem igen.

Er det over 1 år siden man sidst har været medlem, kan man melde sig ind igen, uden betaling. Dog får man ikke, som nye medlemmer 3. mdr. gratis kontingent, men skal betale fra dag et.

For at ”gamle” medlemmer kan optages i klubben igen, SKAL indmeldelsen godkendes af bestyrelsen.”Gamle” medlemmer kan ikke ”bare” kører med, nogle gange om året, uden at melde sig ind i klubben igen.

16 Medlemskabet er gældende når kontingentet for perioden er betalt
17 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem som miskrediterer klubbens navn og omdømme, samt ved restance.
18 I tilfælde af klubbens opløsning realiseres klubbens ejendele og efter eventuelle krav på klubben er honoreret, tilfalder det resterende beløb Julemærkehjemmet Kildemose.