Vedtægter for MCC-NordsjællandVedtægter af marts 2017

§1  Klubbens hjemsted er klubhuset på adressen Kongevejen 425 M, 3490 Kvistgård i Helsingør Kommune                    § Formanden og kasserer har i fællesskab tegningsretten, for klubben.                                                                                  § At samle en flok mennesker der har interesse i at køre på motorcykel sammen, samt socialt samvær og tur-                  oplevelser.
 • Alle medlemmer skal være i besiddelse af et kørekort til motorcykel
 • Alle medlemmer skal være i besiddelse af en motorcykel
 • Medlemskabet gælder hele husstanden
 • Det er muligt at være støttemedlem, således at man kan deltage i klubbens aktiviteter
§4  Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed                                                                                                            §5   Generalforsamlingen afholdes 2. søndag i marts .                                                                                                                              Der udsendes indkaldelse til alle medlemmer senest 4 uger før generalforsamlingen.                                                            Dagsorden til generalforsamlingen er som følger:
 • Valg af ordstyrer
 • Valg af referent
 • Beretning v/ formanden, som evt. vedlægges som bilag med indkaldelsen
  til generalforsamlingen
 • Beretning v/ kassereren, som evt. vedlægges som bilag med indkaldelsen til
  generalforsamlingen
 • Indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest 14 dage før
  generalforsamlingen
 • Vedtagelse af kontingent
 • Valg til bestyrelsen
 • Valg af revisor
 • Evt.
§6  Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, som består af:

     * Formand, næstformand, kasserer, 2 menige medlemmer samt 1 suppleant og 1 revisor. * Formand og 1 menigt              medlem vælges på lige år.                                                                                                                                                                     * Næstformand, kasserer, og 1 menigt medlem på ulige år.                                                                                                             *Suppleant og revisor hvert år.

§7  Ændring i vedtægterne, kan ske ved ordinær generalforsamling eller ved indkaldelse af en ekstraordinær                       generalforsamling.

§8  Opløsning af klubben kræves at halvdelen af de stemmeberettigede er mødt op og at mindst to tredjedele af de             fremmødte stemmer for en opløsning.                                                                                                                                                 Er dette ikke muligt, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages ved                 almindelig stemme flertal, uanset antallet af fremmødte.

§9  Alle medlemmer vil blive opført i medlemskartotek med: navn, adresse, tlf., e-mail, mærke, model, størrelse og             årgang.                                                                                                                                                                                                                      §10 Generalforsamlingen fastsætter kontingentet og indmeldelsesgebyr.                                                                                 §11 Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis 1/3 del af klubbens medlemmer ønsker det.                   §12 Bestyrelsens opgave er: At koordinere og varetage klubbens interesser.                                                                             §13 Køresæsonen:                                                                                                                                                                                            Fra sommertids start til sommertids stop                                                                                                                                  § 14  Procedure vedr. optagelse af nye medlemmer:

         Efter anmodning om medlemskab til bestyrelsen kan denne godkende et 3 mdr. gratis gæstemedlemskab,                     hvorefter bestyrelsen taget stilling til det endelige medlemskab.                                                                                         § 15  Optagelse af medlemmer, der før har været medlem af klubben:                                                                                                  Dette f.eks. at undgå at medlemmer melder sig ud om efteråret og når køresæsonen starter op igen om foråret            melder sig ind igen.                                                     

          "Gamle" medlemmer, der ønsker at blive optaget i klubben igen, skal betale deres "restance", forstået på den                   mådeat melder man sig f.eks. ud d. 1. november og melder sig ind igen 1. maj skal der betales for nov-dec-jan-               feb-marts-april dvs. 6 md. kontingent for at blive medlem igen.

           Er det over 1 år siden man sidst var medlem, kan man melde sig ind igen, uden betaling. Dog får man ikke,                     som nyt  medlem 3 md. gratis kontingent for at blive medlem igen. men skal betale fra dag 1.

           For at "gamle" medlemmer kan optages i klubben igen, SKAL indmeldelsen godkendes af bestyrelsen. "Gamle"             medlemmer kan ikke "bare" køre med nogle gange om året, uden at melde sig ind i klubben igen.

 §16  Medlemskabet er gældende når kontingentet for perioden er betalt                                                                                 §17  Bestyrelsen kan ekskludere et medlem som miskrediterer klubbens navn og omdømme, samt ved restance.         §18  I tilfælde af klubbens opløsning realiseres klubbens ejendele og efter eventuelle krav på klubben er honoreret,             tilfalder det resterende beløb Julemærkehjemmet Kildemose.